Вход или Регистрация за да започнете процеса на подаване.

Материал Подготовка списък

Като част от процеса на подаване на материал, авторът трябва да спази всеки от следните елементи. В противен случай публикациите могат да бъдат върнати на авторите, ако не се придържат към тези насоки.
  • За да публикувате в списанието е необходимо да бъдете регистрирн като потребител. За целта е необходимо да изпратите e-mail на контактно лице от страницата "Информация за/Контакт" и да получите акаунт.
  • Материалът не е публикуван преди това, нито е предложен на друго списание за разглеждане (или е предоставено обяснение в "Коментари към редактора").
  • Текстът е с един интервал междуредие; използва 12-точков шрифт; използва курсив вместо подчертаване (освен при URL адреси); всички илюстрации, фигури и таблици са поставени в текста на съответните места, а не в края. Спазени са изискванията от шаблона.
  • Текстът се придържа към стилистичните и библиографски изисквания, посочени в Указанията за авторите.

Насоки за Авторите

За да публикувате в списанието е необходимо да бъдете регистрирн като потребител. За целта е необходимо да изпратите e-mail на контактно лице от страницата "Информация за/Контакт" и да получите акаунт.

Относно форматирането на материала

 ЗАГЛАВИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК TIMES NEW ROMAN, 14 PT, BOLD, ЦЕНТРИРАНО, С ГЛАВНИ БУКВИ (ALL CAPS).

Toshkov Angel, Burgas Free Univercity, angel@bfu.bg Times New Roman, 12 pt, italic, центрирано.
Abstract: На английски език до 10 реда. Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0pt.
Keywords: На английски език до 2 реда. Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0pt.

ЗАГЛАВИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК TIMES NEW ROMAN, 14 PT, BOLD, ЦЕНТРИРАНО, С ГЛАВНИ БУКВИ (ALL CAPS).
Ангел Тошков, Бургаски свободен университет, angel@bfu.bg Times New Roman, 12 pt, italic, центрирано.
Абстракт: На български език до 10 реда. Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0pt.
Ключови думи: На български език до 2 реда. Набира се с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0pt.

 

Общи технически изисквания за оформление
Докладът, написан в MS Word, формат .doc, се депозира в електронното списание. Формат на страницата: А4. Отстояния от всички страни на страницата: 2,5 см. (Margins). Текстът се набира с шрифт: Times New Roman, размер: 12 pt, подравен двустранно (justified), междуредово разстояние e 1,0pt. Минималният обем на текста е 4 страници, форматирани по изискванията, посочени по-долу. Страниците не се номерират.
Основен текст на доклада - Times New Roman, размер: 12 pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0 pt. Mежду абзаците не се оставя допълнително разстояние. В началото на абзац не се оставя табулация или празно място.
Формули - Times New Roman, 12 pt, italic. Формулите се номерират последователно, отдясно на израза в кръгли скоби.
Фигури - Times New Roman, 12 pt, italic, центрирано. Фигурите се номерират последователно (Фиг.1, Фиг.2 и т.н) като текста се поставя под картинката, заедно с номера на фигурата се изписва кратко описание какво се съдържа на изображението.
Таблици - Times New Roman, размер: 12 pt. Таблиците се номерират последователно (Табл.1, Табл.2 и т.н) като текста се поставя под таблицата, заедно с номера и се изписва кратко описание какво се съдържа в нея.
Бележки под линия - (footnote) разполагат се под линия на всяка страница, номерират се с арабски цифри – Times New Roman, 10 pt, двустранно подравнени (justified).
Описание на литературните източници - започва с думата „References” разположена на самостоятелен ред. Times New Roman, размер: 12 pt, подравен е двустранно (justified), междуредово разстояние е 1,0 pt. Използваните литературни източници се номерират по реда на тяхната поява в текста с арабски цифри заградени с квадратни скоби. Следват примери за оформление на литературата: Формат за литературата стандарт ABNT.
References
[1] TOSHKOV, Angel, Influence of globalization of knowledge over the quality of teaching students in Bachelor degrees who are studying in the fields of informatics, computer technics and communication technologies, ICERI2011, Valencia, Dec. 2011, ISBN 978-84-615-3324-4.
[2] ТОШКОВ, Ангел, Пример за онагледяване на процесите на разпространение на светлината в оптични влакна. Компютърни науки и комуникации, Том 2, N:2, 2013, България, Dec. 2013. Налични в: <http://ojs.bfu.bg/index.php/knk/article/view/65/90> . Дата на достъп: 16 Jan. 2017.