Управление на информационните технологии в университетите – концептуални и практически аспекти

  • Божидар Божинов Финанси, банки, ИТ, риск мениджмънт, стратегически мениджмънт, Икономика

Абстракт

 Абстракт: Статията си поставя за цел да изследва ключовите концептуални и прак­ти­че­ски аспекти и предизвикателства пред управлението на информационните технологии в съвременните университети. Представя се авторовото виждане за същността и обхвата на ИТ управлението в университета и се предлага разширяване на модела на упра­влен­ски­те взаимодействия в организациите (Pearlson & Saunders, 2010) чрез обособяване на изцяло нов тип взаимодействие, наречено „академична монархия“. При дефинирането на ос­новните проблеми при управлението на ИТ процесите в университетите са пред­ста­ве­ни резултатите от международно изследване сред университетите от централна и източна Европа "Предизвикателства за IT управление в университетите" (31.10-30.11.2016).

Биографични данни

Божидар Божинов, Финанси, банки, ИТ, риск мениджмънт, стратегически мениджмънт, Икономика

Стопанска академия „Д. А. Ценов”, България, Свищов

 

Литература

[1] Niemann, K.D. (2005). From Enterprise Architecture to IT Governance. Friedr. Vieweg & Sohn Verlag / GWV Fachverlage GmbH
[2] van Grembergen, W., & De Haes, S. (2008). Implementing Information Technology Governance: Models, Practices, and Cases. New York: IGI Publishing.
[3] Sunde, S., Martinez, C., Nikitin, F., & Hunt, S. (2012). Global Technology Audit Guide (GTAG®) 17. Auditing IT Governance, The Institute of Internal Auditors.
[4] Тютюнник А.В., & Шевелев А.С. (2003). Информационные технологии в банке. Москва: БДЦ-пресс.
[5] Lientz, B.P., & Larssen, L. (2004). Manage IT as a Business: How to Achieve Alignment and Add Value to the Company. Oxford: Elsevier Butterworth–Heinemann.
[6] Долженко, А. (n.d.). Академия Microsoft: Управление информационными системами. Москва: ИНТУИТ. Изтеглено от http://www.intuit.ru/studies/courses/1164/260/info
[7] Pearlson, K.E., & Saunders, C.S. (2010). Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
[8] Лазаров, Л. (2016). Информационни системи в образованието. Велико Търново: Университет¬ско издателство „Св. Св. Кирил и Методи“.
[9] Bishop, J. (2012). Definition of IT Governance: What Many Colleges Get Wrong, изтеглено от http://blog.thehigheredcio.com/definition-of-it-governance-what-many-colleges-get-wrong/.
[10] Buchta, D., Eul, M., & Schulte-Croonenberg, H. (2007). Strategic IT Management: Increase value, control performance, reduce costs. Wiesbaden: Gabler, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler | GWV Fachverlage GmbH.
[11] Bhattacharjya, J., & Chang, V. (2006). Adoption and Implementation of IT Governance: Cases from Australian Higher Education. ACIS 2006 Proceedings Paper 6.
[12] Consero. (2013). 2013 Higher Education Technology Survey: Facts & Analysis. Consero Group Llc.
[13] Leadership Board for CIO’s. (2014). Information Technology in Higher Education: 2014 Survey of Chief Information Officers (Executive Summary).
Публикуван
2017-03-07
Как да се цитира
БОЖИНОВ, Божидар. Управление на информационните технологии в университетите – концептуални и практически аспекти. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 10-30, март 2017. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/13>. Дата на достъп: 01 юли 2022.
Раздел
ХайТек. Рецензирани научно-технически публикации