Изследване и сравнителен анализ на експлоатационната надеждност на изделия с медицинско предназначение

Изследване и сравнителен анализ на експлоатационната надеждност на изделия с медицинско предназначение

  • Юлия Георгиева Гарипова Надеждност на електронни изделия

Абстракт

Настоящата статия се фокусира върху надеждностния анализ на медицински изделия чрез сравняване на техните надеждностни показатели по отношение на три типа измервателни устройства, съдържащи електронни и механични модули. Анализът се основава на структурна схема по надеждност и вероятностно моделиране, базирано на Марковски процес. Изследването се базира на статистически данни, касаещи събитията, настъпили по време на експлоатация. Сравнени са получените количествени оценки, валидни за различните типове изследвани изделия за срок от една година. Предложени са някои практически препоръки относно нужните мерки за увеличаване на експлоатационната надеждност на тези изделия. Статията се позовава на предишно проучване, касаещо експлоатационната надеждност на медицинска апаратура.

Биографични данни

Юлия Георгиева Гарипова, Надеждност на електронни изделия

Julia Garipova

Технически Университет - Варна Варна, България PhD Student  

 

Литература

References
[1] Anton Georgiev, Toncho Papanchev, Nikolay Nikolov. Reliability assessment of power semiconductor devices. XIX-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2016 (IEEE conference and IEEE holds the copyright of the Symposium Proceedings), 29.05–1.06.2016 Bourgas, Bulgaria, ISBN: 978-1-4673-9522-9.
[2] Toncho Papanchev, Anton Georgiev, Hristo Gigov, Neli Georgieva. A Study on Reliability Characteristics of Programmable Temperature Controller, XX International Scientific Conference ELECTRONICS - ET2011, Sozopol Bulgaria, 14-16.09.2011. Annual journal of Electronics, 2011, Vol. 5, pp. 206-209, ISSN 1313-1842.
[3] Toncho Papanchev, Anton Georgiev, Georgi Todorinov. Analysis of parameter estimation methods for Waybill distribution and interval data. International journal of engineering and innovative technology. ISSN: 2277-3754. ISO 9001:2008 Certified International Journal: Vol. 3, Issue 9, March 2014. pp. 230-235.
http://www.ijeit.com/Vol%203/Issue%209/IJEIT1412201403_38.pdf
[4] Anton Georgiev, Nikolay Nikolov. „Structural reliability analysis of a star structured complex electronic system”, Journal „Компютърни науки и комуника¬ции” Vol.4, 2015. pp.44-51. ISSN:1314-7846 http://ojs.bfu.bg/index.php/knk/article/view/190/244
[5] Anton Georgiev, Nikolay Nikolov, Toncho Papanchev, Angel Marinov, Dimitar Zlatev, Julia Garipova. “Overview and Analysis of Contemporary State of Reliability Researches Concerning some Aspects of Electronic Items Reliability Theory” XII International Conference “Strategy of Quality in Industry and Education”, Varna, Bulgaria.
[6] Anton Georgiev, Nikolay Nikolov, Toncho Papanchev, Angel Marinov, Julia Garipova, Dimitar Zlatev. Survey of a Scientific Researches Related to Practical Aspects of Electronic Devices Operation Reliability. Conference: XII International Conference “Strategy of Quality in Industry and Education”, Varna, Bulgaria. January 2016
[7] Anton Georgiev, Nikolay Nikolov, Toncho Papanchev. Maintenance process efficiency when conduct reliability-centered maintenance of complex electronic systems. XIX-th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies SIELA 2016, 29 May – 1 June 2016, Bourgas, Bulgaria, Publisher: IEEE, ISBN: 978-1-4673-9523-6.
[8] Anton Georgiev, Toncho Papanchev. Strictly periodic maintenance strategy for electronic systems. “Electrotechnica & Electronica” (E&E), page 18-23, ISSN: 0861-4717, Vol. 48. Number 3-4, 2013.
[9] Anton Georgiev. New perception for enhancing the operational reliability of electronic systems /Нова концепция за повишаване на експлоатационната надеждност на електронни системи/. Аквапринт, Варна 2013. ISBN: 978-954-92824-6-7.
[10] Tsvetoslav Georgiev, Stoilov R., Penkov M., Trifonov A. Radiographic Assessment of Knee Osteoarthritis. Revmatologiia, Sep 2016.
[11] Tsvetoslav Georgiev, Ivanova M., Stoiov R. Recent trends in the pathogenic mechanism of osteoarthritis. Revmatologiia. October 2013.
[12] Tsvetoslav Georgiev, Stoilov R., Boyadzhieva V., Ivanova M. Hyaluronic acid - Historical data, classification, mechanism of action and recommendations. January 2014.
[13] Tsvetoslav Georgiev, Stoilov R., Ivanova M. Biomarkers in osteoarthritis. January 2013.
[14] Tsvetoslav Georgiev. A mathematical method for integration of information, which is similar in nature, for the purpose of medical research. Journal „Компютърни науки и комуникации”, Vol. 5, No 1 (2016), pp. 51-59. ISSN:1314-7846.
[15] Nikolov Nikolay, Anton Georgiev, Toncho Papanchev, Dimitar Zlatev, Tsvetoslav Georgiev. Reliability Assessment of Sensor Networks. Scientific Forum "Innovation and Business" (Научен Форум „Иновации и Бизнес”), Technical University of Varna, 2016.
[16] Tsvetoslav Georgiev, Anton Georgiev. Statistical method for the purpose of medical research based on involvement of a priori data interpretation of running experimental results (Статистически метод за целите на медицинските изследвания, основаващ се на из-ползването на априорни данни при анализа на текущите експериментални резулта¬ти). Hi Tech Journal / Hi Tech Agency ISSN 2534-9996 [S.l.], Vol 1, 2017 г. pp. 2-9.
[17] Tsvetoslav Georgiev, Anton Georgiev, Nikolay Nikolov, Toncho Papanchev. Нови въз-можности за редукция на срока за добиване на достоверна и точна информация за целите на медицинските изследвания. (New Opportunities for accelerated extraction of reliable and accurate information for the purpose of medical-diagnostic research). Научен Форум „Иновации и Бизнес”, ТУ-Варна, 14.10.2016 г.
[18] Rausand M., Høyland A., “System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications”, 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2005.
[19] Julia Garipova, Anton Georgiev, Toncho Papanchev, Nikolay Nikolov, Dimitar Zlatev. Operational Reliability Assessment of Systems Containing Electronic Elements (in print). IITI 2017, Varna, Bulgaria.
[20] Bo Wu, Xiaobin Zhang, Hail Lin. Decision Processes through Learning. March 2017.
[21] http://www.mldevelope.ch/index.php?id=hyp_technologies_ee
Публикуван
2017-08-14
Как да се цитира
ГАРИПОВА, Юлия Георгиева. Изследване и сравнителен анализ на експлоатационната надеждност на изделия с медицинско предназначение. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 40-47, авг. 2017. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/19>. Дата на достъп: 01 юли 2022.
Раздел
ХайТек. Рецензирани научно-технически публикации