МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА СТРУКТУРАТА НА ОДИТОРСКИТЕ ПРАКТИКИ

  • Jasminne Angelova Majid финанси, маркетинг, управление, одит

Абстракт

В статията е предложен модел, който позволява групирането на одиторите (практикуващи свободна професия или чрез СОП) в три основни категории: малки, средни и големи одиторски практики. Целта на това разпределение е последващ анализ спрямо други показатели предварително сформирани групи предприятия. Това е първият от поредицата модели в състава на методология за оценка на одиторските практики в България. Неговото място в системата означава, че той трябва първоначално да групира одиторските практики в три категории в зависимост от определени параметри.

Биографични данни

Jasminne Angelova Majid, финанси, маркетинг, управление, одит

д-р Жасмина Маджид.

Област на интереси: Проучване, анализ и разкриване на  възможностите за отстраняване на проблема за недостоверното представяне на счетоводната информация във финансовите отчети. Разкриване на  измамите, извършвани чрез представени недостоверни финансови отчети.

Одит, Финанси.

Литература

[1]. Международен одиторски стандарт 260 (преработен), Комуникация на одиторски въпроси с лицата, натоварени с общо управление. (В сила за одити на финансови отчети за периоди, завършващи на или след 15 декември 2016 г.)книга, Одитна политика: Поуки от кризата, Брюксел, 13.10.2010, COM(2010) 561
[2]. Тошкова, Мария, Анализ на практиките при управление на взаимоотношенията с клиенти в сектора на счетоводните бизнес услуги в България, Списание Хай Тек, Том 4, No. 1(2020)/ HiTech Journal, V. 4, N. 1, p. 11-24, дек. 2020., ISSN 2534-9996
[3]. Технология на инспекциите – практики в рамките на ЕС, Информационен материал, комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, дирекция „Методология и международни връзки”№ 2/ 2010 г.
[4.] Тошкова, Мария. Фактори за формиране и модифициране на организационния имидж. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 18-27, дек. 2019. ISSN 2534-9996.
Публикуван
2020-12-20
Как да се цитира
MAJID, Jasminne Angelova. МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА СТРУКТУРАТА НА ОДИТОРСКИТЕ ПРАКТИКИ. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 35-44, дек. 2020. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/47>. Дата на достъп: 30 сеп. 2022.
Раздел
ХайТек. Рецензирани научно-технически публикации