ПРОЕКТИРАНЕ НА НАДЕЖДНИ ИМПУЛСНИ ТРАНСФОРМАТОРИ

  • Антон Славчев Георгиев Научни
  • Росен Василев
  • Ангел Тошков
  • Калин Янков
  • Юлия Гарипова

Абстракт

В статията се анализират възможностите за конструиране на захранващи импулсни трансформатори с висока надеждност. За тази цел са предложени възможнос­ти за оптимизиране на формата и материала на магнитопровода на тези трансформато­ри. Разгледан е начин за избиране на подходящ тип и диаметър на навивките на намот­ките, както и броя на навивките в намотките. Представени, анализирани и оценени са резултати от изпитването на проектирани по представената методика, импулсни тран­сформатори.

Биографични данни

Антон Славчев Георгиев, Научни

 проф. д.т.н Антон Славче Георгиев

 

Литература

[1] Антон Сл. Георгиев. Ръководство за семинарни упражнения и курсова работа по констру¬и¬ра¬не и технология в елек¬тро¬ни¬ката. Аквапринт, Варна, 2009.
[2] Антон Сл. Георгиев. Конструкция и технология на електронна апаратура. ТУ-Вар¬¬на, 2002.
[3] Антон Сл. Георгиев, Румен Б. Пранчов. Конструиране и технология на елек¬тронна апа-рату¬ра. ТУ-Варна, 2003.
[4] Беляев Ю. Надежность технических систем. Справочник под ред. И. Уша¬ков. М., Радио и связь, 1985.
[5] Антон Сл. Георгиев. Надеждност на електронните изделия, Аквапринт, Варна, 2019.
[6] Toncho Papanchev, Julia Garipova. An Extended Analysis of Reliability Test Data. XXIX International Scientific Conference Electronics (ET2020). Sozopol, Bulgaria, 2020.
[7] P. Prodanov and D. Dankov, "Reliability Of Power Supplies For Induction Heating Through An Analysis Of The States In Operating Modes", 19th International Symposium Power Electronics Ee2017, pp. 1-6, 2017.
Публикуван
2021-04-17
Как да се цитира
ГЕОРГИЕВ, Антон Славчев et al. ПРОЕКТИРАНЕ НА НАДЕЖДНИ ИМПУЛСНИ ТРАНСФОРМАТОРИ. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 2-15, апр. 2021. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/49>. Дата на достъп: 17 авг. 2022.
Раздел
ХайТек. Рецензирани научно-технически публикации