ДОСТОВЕРНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

  • Jasminne Angelova Majid финанси, маркетинг, управление, одит

Абстракт

В статията е представено изследване теоретико-методологичните въпроси и особености на достоверността на финансовите отчети. Обхванати са в максималния им обем и пълнота проблемите, свързани с достоверността на финансовите отчети, както и способите, механизмите и пътищата за тяхната превенция и решаване за целите на устойчивото развитие на предприятието.  Изследвани са особеностите относно появата, развитието и следствията от кризата на доверие във финансовите отчети в навечерието на 21-ви век. В резултат на извършения анализ на причините за кризата на доверие са изведени и подробно характеризирани две нови класификации на основните мотиви за извършване на измами с недостоверни финансови отчети - финансови и репутационни мотиви.

Биографични данни

Jasminne Angelova Majid, финанси, маркетинг, управление, одит

д-р Жасмина Маджид.

Област на интереси: Проучване, анализ и разкриване на  възможностите за отстраняване на проблема за недостоверното представяне на счетоводната информация във финансовите отчети. Разкриване на  измамите, извършвани чрез представени недостоверни финансови отчети.

Одит, Финанси.

Литература

[1]. Динев, М., Контролът днес! А утре?, Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България, изд. к-с УНСС, София, 2014 г.
[2]. Динев, М., За концептуалните основи на счетоводството и одита, Годишник на ИДЕС, София, 2008 г., стр.15.
[3]. Framework of audit Quality, www.ifac.org, р. 16.
[4]. Вейсел, А., Съвременни проблеми на финансовия одит, Монографичен труд, ИК АТЛ-50, София, 2014 г.
[5]. Attolini, G. Chair, IFAC SMP Committee and P. Thomas, Deputy Director, SME and AMP affairs, IFAC= How to Cope with Pressure to Lower Fees, International Federation of Accountantsq August 2012, www.ifac.org/sites/default/news/files/IFAC-SMPC-FEE-Pressure-Article-to-MBs.pdf
[6]. Чл.40в, ал.1, т.4 и т.5 от ЗНФО.
[7]. Attolini, G. Chair, IFAC SMP Committee and P= Thompson, Deputy Director, SME and SPM Affairs, IFAC= How to cope with pressure to lower Feesq International Federation of Accountants (IFAC) in Augudt 2012, www.ifac.rg/sites/default/files/IFAC-SMPC-FEE-Pressure-Article-to-MBs.pdf
[8] The council of the Institute Revises ATR-14, Minimum hourly Charge Out Rates and Minimum Fee For Audit Engage.ments, www.icap.org.pk/userfiles/file/ATR%2014%20%28%Revised-2008%29.pgf
[9].www.caclubindia.com/experts/minimum-audit-fees-935735.asp,www.icai.org.new_post=html?post_id=7493&c_id=219
[10]. www.bakertillynepal.com/regaccprofnp.php
[11]. www.klmanagement.com.my/blog/recommended-audit-fee-in-malaysia
[12]. Количествено и качествено проучване за състоянието на одитния бизнес – проблеми, решения и перспективи, Агенция ЕСТАТ, 2015 г.стр.22
[13]. Вейсел, А., Съвременни проблеми на финансовия одит, Монографичен труд, ИК АТЛ-50, София, 2014 г.
[14]. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2004 rank.html
[15]. Количествено и качествено проучване за състоянието на одитния бизнес – проблеми, решения и перспективи, Агенция ЕСТАТ, 2015 г.стр.23
[16].Динев, М., Интервю за национален ежедневник http://www.dnevnik.bg/intervju/2005/11/21/100525_predsedateliat_na_us_na_ides_prof_mihail_dinev
[17]. Закон за нотариусите и нотариалната дейност. – ДВ, бр. 123 от 1997, чл. 85, ал. 3.
[18]. Закон за нотариусите и нотариалната дейност. – ДВ, бр. 123 от 1997, чл. 10. ал. 1.
[19]. Официален отговор на НАП, ЦУ-София с изх. номер 94Ж-32#4/06.08.2013 г. относно искане за предоставяне на информация за повторно използване в дисертационен труд на докторант Жасмина Тошкова.
Публикуван
2021-12-10
Как да се цитира
MAJID, Jasminne Angelova. ДОСТОВЕРНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 28-34, дек. 2021. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/52>. Дата на достъп: 26 сеп. 2023.
Раздел
ХайТек. Рецензирани научно-технически публикации