ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ВЕРИГИТЕ В СИМЕТРИЧНИ КАБЕЛИ

  • Angel Toshkov Комуникации, Мрежи, Измервания

Абстракт

В статията е представен подход за определяне на коефициента на електромагнитна връзка  между работни вериги в симетрични кабели за телекомуникациите. Изчисленията дават точни резултати за всеки две произволно разположени вериги. Направени са изводите, че подходът, е трудно приложим на практика. Това е така, поради голямата сложност на преобразуванията и зависимостта му от много голям брой параметри. В много случаи голяма част от тези параметри не са известни предварително, а са обект на самия процес на проектиране или оптимизиране. Големият брой на параметрите би затруднил изключително много процеса на оптимизация при търсенето на екстремуми на уравнението на връзката. При снопова конструкция пресмятанията са много трудоемки. За всеки отделен случай, даже при минимални различия в конструкцията е необходимо да се създава нов математически модел на кабела. Обърнато е внимание на факта, че от друга страна в процеса на проектиране не е необходимо да се знае точната стойност на коефициента на електромагнитна връзка между кои да са две вериги. Необходимо е да се знае неговата критична стойност за определени групи от проводници (например група, сноп или повив), която определя най-ниските стойности на преходното затихване на близък и далечен край и най-високите стойности на капацитетните и магнитните връзки между веригите. Необходимо е да бъдат изрази, които да са подходящи за използване при автоматизирано проектиране и да включват параметри, които лесно могат да бъдат определяни. Такива са всички радиални размери на конструктивните елементи на кабела. Въпреки големия брой параметри, те могат да бъдат измерени, а изчисленията да бъдат автоматизирани посредством създаването на подходящ софтуерен алгоритъм. Създадена епредпоставка за създаването на софтуер за пресмятане на коефициента на електромагнитна връзка между всеки две работни вериги, посредством координатите на проводниците в комплексна равнина. Това може да стане, като се изведат  изрази, даващи възможност стойността на коефициента на електромагнитна връзка   да се изчислява на базата на радиалните компоненти  на участващите в кабела елементи.

Биографични данни

Angel Toshkov, Комуникации, Мрежи, Измервания

проф. д-р Ангел Тошков

Агенция за Високи Технологии

 

Литература

[1]. Гроднев И. И., расчёт оптимальных конструкции симметричных кабелей магистральной связи, Электросвязь, Москва, 1956
[2]. Шарле Д. Л., Некоторые вопросы конструирования и производство кабелей связи, Электротехническая промышленность, Кабельная техника N:70, Москва, 1970
Публикуван
2021-12-20
Как да се цитира
TOSHKOV, Angel. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ВЕРИГИТЕ В СИМЕТРИЧНИ КАБЕЛИ. Списание ХайТек / HiTech Journal, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 41-49, дек. 2021. ISSN 2534-9996. Достъпно на: <https://hitech.agency/hit/index.php/hit/article/view/54>. Дата на достъп: 17 авг. 2022.
Раздел
ХайТек. Рецензирани научно-технически публикации