Политика на заплащане

Публикациите в списание HiTech са платени.

Цената на една публикация е 50 лева, 25 евро или 30 щатски долара.

Цената се заплаща след приемане на статията, но преди рецензиране.

Статиите се подават за рецензиране след заплащане на дължимата сума.

При получаване на окончателна отрицателна рецензия, при неспазване на изискването за форматиране на материалите и отказ на автора да ги редактира съгласно изискванията и при неспазване на условията за публикуване в списанието, с  които Авторът е декларирал че се съгласява, в процеса на подаване на статията, платените суми не се възстановяват.

 

Субсидиране

 Списанието е елемeнт от политиката на Агенция за Високи Технологии да съдейства при проучването, разработването, внедряването и популяризирането на съвременни, високо ефективни и иновативни технологични решения.

Приветстваме всички автори и изследователи, публикуващи в нашето списание, които предлагат качествени и интересни материали.

Ние оценяваме вложения труд и отделеното време на нашите лоялни автори.

Поради тази причина, в случай, че автор декларира невъзможност да заплати цялата или част от необходимата сума за публикуване в списанието Агенция за Високи Технологии може да поеме таксата за своя сметка.

За целта, авторът трябва да изложи причините за нуждата от спонсориране в полето "Коментари за редактора", както и да изпрати e-mail на office@hitech.agency със същото съдържание. В това съобщение:

  • авторът трябва да посочи точно каква част от сумата за публикуване желае да бъде поета от Агенция за Високи Технологии;
  • авторът трябва да декларира, че за публикуване на статията не е предвидено, не е получавано и няма да бъде получено финансиране по какъвто и да е друг канал;

Субсидирането е допустимо само за български автори, при самостоятелна публикация.

 

Спонсориране

Агенция за Високи Технологии е неправителствена организациа, чиято дейност се спонсорира основно със собствени средства.

Поради тази причина, в случай, че автор или група автори могат да спонсорират автори, които не могат да си позволят сумите за публикуване, те могат да преведат за публикуване на материалите си и по висока сума, по тяхна преценка. В този случай, това трябва да бъде отразено в полето "Коментари за редактора", както и да се изпрати e-mail на office@hitech.agency, в което да се декларира причината за заплащане на по-високата такса.

Важно !!! - Агенция за Високи Технологии може да откаже или да приеме, по своя преценка, искане за субсидиране или спонсориране, като уведоми авторите за решението си.

 

Рекламна дейност

Списанието приема рекламни публикации, които се публикуват като нерецензирани материали. За информация относно условията и цените за публикуване на рекламните материали се обърнете към office@hitech.agency