Конкурси за заемане на академични длъжности [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – 06.03.2018]

  Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за: доценти по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически научки (Хемометрия и статистика в анализа на храни; Физикохимия и колоидна химия) – един; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Приложна физика) – един; главни асистенти по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Приложна физика) – един област на висше образование 5.1. Машинно инженерство (Моделиране и…

Read More

2018-03-08 20:09:32

https://nauka.bg/category/nauka-50/