Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 31, 10.4.2018 г.]

Брой: 31, от дата 10.4.2018 г.   Университетът по библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент: в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Държавните архиви и формирането на Националния архивен фонд) за нуждите на катедра „Архивно-документално наследство и културоломия“ при УниБИТ – един; в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Архивно-документални източници за кризите в съвременното общество) за нуждите на катедра „Архивно-документално наследство и културономия“ при УниБИТ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите…

Read More

2018-04-11 20:09:26

https://nauka.bg/category/nauka-50/