КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 39, 11.05.2018 Г.]

брой: 39, 11.05.2018 г. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив,обявява конкурс за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Здравен мениджмънт)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав № 78, стая № 1, тел. 032/960 360. Съставил материала: Камелия Димитрова

Read More

2018-05-15 16:10:07

https://nauka.bg/category/nauka-50/