КОНКУРСИ ЗА прием и обучение на докторанти [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 48, 08.06.2018 Г.]

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“обявява конкурси за прием и обучение на докторанти за учебната 2018/2019 г., както следва:   В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен (CD) носител: заявление до ректора; автобиография; копие на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и копие на диплома с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (оригиналите се представят за сравнение); допустими са и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област. Приемът се извършва в отдел „Докторанти“, каб. 505 – ВТУ, ректорат. За  справки и повече информация: тел. 062/618-312  и сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.   Медицинският университет – Плевен,обявява въз основа на Решение № 341 от 21.05.2018 г. на Министерския съвет докторантури за учебната 2018/2019 г. по…

Read More

2018-06-12 16:09:32

https://nauka.bg/category/nauka-50/