КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 56, 06.07.2018 Г.]

Брой 56   Медицинският университет – София,обявява конкурси за прием на докторанти за учебната 2017/2018 г. по област на висше образование и професионално направление по следните докторски програми: Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години.  Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София (изм. с Решение на Академичния съвет от 6.06.2017 г.): 1. Заявление до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до декана на съответния факултет); 2. Европейски формат автобиография; 3. Копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка; 4. копие на трудов договор – за участниците в конкурса за задочна докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област. Докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование….

Read More

2018-07-10 16:13:10

https://nauka.bg/category/nauka-50/