Борисов и трите кратунки

Твърди се, че политиката в България е силно антагонистична, че тя функционира само въз основа на крайни деления: комунизъм/посткомунизъм; ляво/дясно; национално/глобално, към което би могло да се добави и делението между партията на свободата/партията на властта (в най-общ план). Ала популизмът от последните десетилетия направи така, че повечето от тези антагонизми (не само в България) остават единствено на повърхността: има ги, но не те са структурно определящи за развоя на политическите процеси. Онова, което е от значение днес, е „ситуативната символология“ – медийната „образност“, най-често подменяща реалните съдържания (ако използвам теорията на френския политически философ Марсел Гоше).

2018-09-14 06:11:35

http://www.dnevnik.bg/analizi/2018/09/14/3310767_borisov_i_trite_kratunki/