Брюксел даде на България два месеца да отговори на исканията й за качеството на въздуха

Европейската комисия настоятелно призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г. Съдът установи, че България е нарушила задълженията си според Директивата за качеството на въздуха, като не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 в атмосферния въздух и за свеждане до минимум на продължителността на периода на превишаване на стойностите.

2018-11-08 14:10:47

http://www.dnevnik.bg/zelen/2018/11/08/3342141_brjuksel_dade_na_bulgariia_dva_meseca_da_otgovori_na/