Община Шумен представи актуализираната си програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух

<>

5 Декември 2018 | 22:05 | Агенция „Фокус“

< hf="htt://im.fou-nw.nt/4f783f5b7692fd30d9b1b62.j" ="tthoto" tit="Снимка: Радио ">Снимка: Радио „Фокус“ – Шумен

Шумен. Община Шумен представи актуализираната си програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, предаде репортер на Радио „Фокус“-Шумен. Проектът „Разработване/актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен“, е реализиран с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 97 456 лв., в т.ч. от Кохезионен фонд – 85%, а националното финансиране е 15%. Изпълнител за изготвяне на програмата е „Булплан“ ООД, гр. София. За разработването и авторите са ползвали информация от община Шумен, РИСОВ, АПИ, фирми и от Автоматичната измервателна станция за атмосферния въздух в Шумен. Извършен е анализ на вече планираните и/или прилагани мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух като фокусът е Програмата за КАВ на Община Шумен, 2011-2014 година, степента на изпълнение на Плана за действие на Програмата, ефективността и постигнатите резултати от реализираните мерки и дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в общината, степента на постигане на заложените количествени, качествени цели. Разработената програма включва цели, етапи и срокове за тяхното постигане, средства за обезпечаването им, система за отчет и контрол на изпълнението, система на оценка на резултатите. Формулирани са мерки и проекти за подобряване на КАВ – на база събраната и анализирана до момента информация в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива. Те са част от изготвения в рамките на програмата общ сценарий за постигане на нормите за чистота на атмосферния въздух. Програмата е съгласувана с РИОСВ-Шумен. Приета е и от Общински съвет-Шумен на сесията от 29 ноември. Сред участъците с концентрация на мръсен въздух в Шумен са Руски паметник, бул. „Симеон Велики“, край Автогарата, бул. „Ришки проход“ и площад „Кристал“ и др. Там са измерени по-високи от допустимите стойности на замърсеност на въздуха. Основно повишението на тези стойности се дължи на битовия сектор и транспорта. Сред приоритетите в актуализираната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух се предвижда увеличаване на дела на домакинствата, отопляващите се с природен газ, с електричество, с нискоемисионно гориво, намаляване емисиите от транспорта и др.
Ивелина ИВАНОВА < ="inid-o">© 2018 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция „Фокус“!

2018-12-05 23:54:25

http://www.focus-news.net/./news/2018/12/05/2598642/obshtina-shumen-predstavi-aktualiziranata-si-programa-za-podobryavane-na-kachestvoto-na-atmosferniya-vazduh.html