Агенцията за качество на социалните услуги е санкционирала доставчика „А 2017“ ЕООД за множество нарушения в Дом „Свети Георги“ във Варна

София. Агенцията за качество на социалните услуги е санкционирала доставчика „А 2017“ ЕООД за множество нарушения в Дом „Свети Георги“ във Варна, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика. За последните по-малко от 12 месеца Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ) е санкционирала частния доставчик на социални услуги „А-2017“ ЕООД за многобройни нарушения на законодателството при управлението на Дом „Свети Георги“ в град Варна. Към момента фирмата няма право да предоставя социални услуги, тъй като АКСУ е отказала да й издаде лиценз след 31.12.2021 г. поради неизпълнение на изискванията на Закона за социалните услуги.

При проверките в Дома „Свети Георги“ през юли и декември 2021 г. Агенцията за качеството на социалните услуги е установила, че в нарушение на закона в социалната услуга са настанени хора без заявено желание и личен избор от тяхна страна. В тази връзка на управителя на фирмата е съставен акт и е наложено административно наказание – глоба от 3000 лева. Друго нарушение е, че договорите за настаняване на хората не са сключени с тях, а с трети лица. Затова на управителя на „А 2017“ ЕООД е издаден акт и е наложено административно наказание – глоба от 4500 лева. Нарушителят не е извършил плащане и двете наказателни постановления са изпратени на Националната агенция за приходите за събиране на вземанията.

По повод молбата на доставчика на социални услуги „А 2017“ ЕООД за издаване на лиценз за предоставяне на социални услуги за възрастни през януари 2022 г., АКСУ извършва паралелни проверки в Девня и Варна, където кандидат-доставчикът предоставя резидентни социални услуги за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, за пълнолетни хора с деменция и за пълнолетни хора с психични разстройства. Установено е, че услугите не отговорят на стандартите за местоположение и материална база, липсват необходимите специалисти за предоставяне на качествена грижа и дейности спрямо индивидуалните потребности на хората.

При проверките е констатирано, че в дома във Варна са настанени хора с различни заболявания, които са извън целевите групи по заявленията за издаване на лиценз. Смесването на групи хора с различни потребности и необходимост от различна грижа в обща среда е недопустимо по закон. В социалните услуги липсва щатна длъжност – социален работник, не са сключени и граждански договори с лекар и счетоводител. Друго нарушение е, че в социалната услуга не се извършва социална работа. Задоволяват се единствено основни жизнени потребности на настанените хора като хранене, помощ при тоалет, прием на лекарства и съдействие за получаване на медицинска помощ.

Заради многобройните нарушения Агенцията за качество на социалните услуги отказва да издаде лиценз за предоставяне на социални услуги на „А 2017“ ЕООД. За решението е уведомен областния управител на Варна.

През март 2022 г. Агенцията за качество на социалните услуги установява, че въпреки липсата на лиценз, Дом „Свети Георги“ продължава да функционира, което е нарушение на закона. Поради това през април на доставчика са издадени два нови акта за административно нарушение поради неспазване на разпоредбите на Закона за социалните услуги.

В резултат на констатираните многобройни нарушения и предвид сериозната им тежест Агенцията за качество на социалните услуги е сезирала незабавно следните компетентни органи:
Прокуратура на Република България
Върховна административна прокуратура
Върховна касационна прокуратура
Окръжна прокуратура – Варна
Окръжна прокуратура – Пловдив
Регионална здравна инспекция – Варна, Пловдив
Областна дирекция по безопасност на храните – Варна
Дирекция „Инспекция по труда – Варна“
Община Варна
2022-05-09 17:49:09

http://www.focus-news.net/./news/2022/05/09/2946245/agentsiyata-za-kachestvo-na-sotsialnite-uslugi-e-sanktsionirala-dostavchika-a-2017-eood-za-mnozhestvo-narusheniya-v-dom-sveti-georgi-vav-varna.html