Декларация

Одобрена със Заповед № 1263 от
30.12.2019 г на Министъра на финансите
на РБ (обн.ДВ бр.2/2020 г)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството

Долуподписаният/та: Добрина Димитрова Тошкова

представляващ – Агенция за високи технологии – НПО

с ЕИК/БУЛСТАТ 1000022616
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Кутловица 41
на основание чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството

Декларирам, че:
Представляваното от мен предприятие, не е осъществявало финансова дейност по
смисъла на § 1, т.30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството
през отчетния период- 2019 година.
Известна ми е наказателната отговорност за невярно деклариране по
чл.313 от НК.

Дата: 01,06,2020   Декларатор: Д.Т.