Защита на личните данни

GDPR Политика

При извършване на посредническата си дейност по наемане на работа „Навигатор 359ЕООД в качеството на администратор на лични данни обработва лични данни на търсещите работа лица. Дружеството се стреми да осигури подходящо ниво на сигурност на личните данни, като ги обработва само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства. Настоящото уведомление за поверителност предоставя информация за това как Навигатор 359 ЕООД събира и обработва лични данни в хода на посредническата си дейност по наемане на работа, както и относно правата на търсещите работа лица във връзка с обработването на личните им данни.

 

1. Информация за администратора на лични данни

Наименование: Навигатор 359 ЕООД

ЕИК: 205935259

Седалище и адрес на управление: България, гр. Бургас, п.к. 8000, ул. Славянска No 29

тел.: 0889284168

e-mail: office@navigator359.com

Регистрация в Агенция по заетостта под №: 2950 / 15.01.2020 г.

Основен сайт:  navigator359.com

Данни за контакт:  office@navigator359.com,   тел.: 0889284168

Управителя на Навигатор 359 ЕООД, в качеството на администратор на лични данни, ще обработи Ваши лични данни.

 2. Лични данни

Ако желаете да използвате посредническите услуги на Дружеството за намиране на работа, вие ще предоставите свои лични данни, включващи:

1) идентификационни данни (име, дата на раждане);

2) данни за контакт (адрес, телефонен номер, електронна поща);

3) информация за образование, умения, професионален опит, владеене на чужди езици (придобити квалификационни степени, участия в обучения и курсове, предишни работодатели и длъжности и др.);

Посочените по-горе данни ще бъдат предоставяни и събирани в различни моменти – при регистрацията в уебсайта на Дружеството (www. navigator359.com – „Уебсайт”), в процеса на търсене и намиране на подходяща работа, при кандидатстване за работа при определен работодател и др.

Дружеството събира само данни, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

Моля, не включвайте в автобиографията си, нито предоставяйте по друг начин лични данни, които са ненужни за използване на посредническите услуги на „Навигатор 359ЕООД   и които не се отнасят към процеса по кандидатстване и подбор, като например: ЕГН, информация за лични документи, за семейно положение, за деца и планирани деца, сексуална ориентация, досегашно възнаграждение, религиозни възгледи, вярвания, политически пристрастия и др.

Предоставянето на личните данни е доброволно, но е необходимо условие за използване на посредническите услуги на Дружеството. При регистрацията в Уебсайта попълването на полета от регистрационната уеб форма, маркирани с *, е задължително.

3. Основание за обработването

Личните данни на търсещите работа лица ще бъдат обработвани на основание  и съгласно  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните – „GDPR”).

За кандидатстване за работа при определен работодател и за предоставянето му във връзка с това на лични данни на съответния кандидат, както и в други случаи, когато е необходимо, обработването ще се основава на съгласието на търсещите работа лица за обработване за една или повече конкретни цели (чл. 6, пар. 1, буква „а” от GDPR).

Като регистриран посредник „Навигатор 359” ЕООД    има законово задължение за предоставяне на информация, включително лични данни, на Агенцията по заетостта. Изпълнението на това задължение е пример за обработване, което ще се основава на чл. 6, пар. 1, буква „в” от GDPR, а именно: за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.

4. Цели на обработването

Навигатор 359ЕООД   обработва личните данни на търсещите работа лица за целите на извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Тази дейност се изразява в оказване на съдействие, информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите, предлагащи свободни работни места, с цел подпомагане на двете страни в процедурата по подбор и наемане на работа.

По-конкретно, личните данни на търсещите работа лица се използват с цел намиране на подходящи работни позиции и кандидатстване за работа при съответните работодатели.

5. Получатели на личните данни

С оглед посочените по-горе цели личните данни на търсещите работа лица ще бъдат предоставяни на съответните работодатели, предлагащи свободните позиции, по които лицата желаят да кандидатстват и след тяхно предварително съгласие за това. Личните данни няма да се предоставят на други трети страни.

Личните данни на търсещите работа лица могат да бъдат предоставяни на държавни органи – в рамките на техните правомощия или ако това се изисква по силата на законово задължение (Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда и др.).

Навигатор  359 ЕООД   работи единствено с доставчици с добра репутация, които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на GDPR и да осигурява защита на правата на субектите на данни.

Тези компании, без изброяването да е изчерпателно, са:

– СуперХостинг.БГ: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php

– Google Analytics: https://privacy.google.com

6. Срок за съхранение на личните данни

Сключените с търсещите работа лица посреднически договори се съхраняват от Навигатор 359” ЕООД   за срок от 5 (пет) години в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Съхраняването на лични данни в базата данни на Дружеството се определя от срока на действие на посредническите договори.

7. Права, с които разполагате

Вие имате следните права съгласно GDPR:

1) да оттеглите съгласието си по всяко време (когато обработването се основава на съгласие);

2) да възразите срещу обработването на лични данни (когато същото се основава на легитимен интерес);

3) на достъп до, коригиране или изтриване на личните ви данни;

4) на ограничаване на обработването;

5) на преносимост на личните ви данни (доколкото са налице законовите предпоставки за това);

6) на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; www.cpdp.bg).